2015-03-05

Wykaz sołtysów z terenu gminy Warta oraz Statut Sołectw

Augustynów Zbigniew Krawczyk
Bartochów Jan Gruszel
Cielce Kazimierz Danieluk
Czartki Magdalena Świtalska
Duszniki Adam Szczepaniak
Dzierzązna Mariola Niemira
Gać Warcka Arkadiusz Janczak
Glinno Janusz Mróz
Głaniszew Joanna Chrebela
Góra Jan Dobrowolski
Grzybki Magdalena Krzywik
Jakubice Stanisław Feliksiak
Jeziorsko Angelika Nowakowska
Kamionacz Jerzy Kałuża
Kawęczynek Anna Napieralska
Klonówek Wiesław Karasiński
Krąków Włodzimierz Sobczyk
Lasek Janusz Nowak
Lipiny Włodzimierz Mikuta
Gołuchy – Łabędzie Mirosław Matusiak
Małków Dariusz Frycze
Maszew Jarosław Dominiak
Miedze – Grabinka Zdzisław Caban
Miedźno Katarzyna Karasińska
Mikołajewice Zuzanna Zgórniak
Mogilno Andrzej Filipczak
Piotrowice Lila Kowalczyk
Proboszczowice Jan Smus
Raczków Emilia Krupińska
Raszelki Sylwia Perek
Rossoszyca Teresa Sulińska
Rożdżały Sylwester Chabraś
Ostrów Warcki Agnieszka Dominiak
Socha Lucjan Kucharski
Tądów Dolny Marian Janiak
Tądów Górny Magdalena Marciniak
Tomisławice Katarzyna Saganowska
Ustków Andrzej Pasik
Witów Jan Dzieciątkowski
Włyń Robert Spętany
Wola Miłkowska Karol Kędzia
Wola Zadąbrowska Nowa Ilona Chudzik
Wola Zadąbrowska Stara Józef Antczak
Zagajew Monika Nowicka
Zaspy Kolonia Józef Musilak
Zadąbrowie-Rudunek Edward Nolberczak
Zadąbrowie-Wiatraczyska Andrzej Choiński
Zielęcin Mirosław Kałas
Warta – Inkasent – Helena CzajkaU c h w a ł a  V/29/03
Rady  Gminy  i  Miasta   w  W a r c i e   z  dnia  22 stycznia  2003 roku

w sprawie : uchwalenia  statutów  jednostek  pomocniczych.

    Na podstawie art. 18 ust. 1 , art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 roku: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806)
p o s t a n a w i a   s i ę:

§ 1

Uchwalić statuty dla 48 następujących jednostek pomocniczych (sołectw) gminy Warta: Augustynów, Bartochów, Cielce, Czartki, Duszniki, Dzierzązna, Gać Warcka, Glinno, Głaniszew, Gołuchy, Góra, Grzybki, Jakubice, Jeziorsko, Kamionacz, Kawęczynek, Klonówek, Krąków, Lasek, Lipiny, Małków, Maszew, Miedze-Grabinka, Miedźno, Mikołajewice, Mogilno, Ostrów Warcki, Piotrowice, Proboszczowice, Raczków, Raszelki, Rossoszyca, Rożdżały, Socha, Tądów Dolny, Tądów Górny, Tomisławice, Ustków, Witów, Włyń, Wola Miłkowska, Wola Zadąbrowska Nowa Wieś, Wola Zadąbrowska Stara Wieś, Zadąbrów Rudunek, Zadąbrów Wiatraki, Zagajew, Zaspy, Zielęcin - w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchylić uchwałę Nr XXIV/147/97 z dnia 28 lutego 1997 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw i miasta Warty.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Warcie oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi    w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

                                                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                                                Gminy i Miasta w Warcie

                                                                                                    Grzegorz  Kopacki                           
                                                                       Załącznik
                                                                       do Uchwały Nr V/29/03RGiM w Warcie
                                                                       z dnia 22 stycznia 2003 roku          

STATUT  SOŁECTWA  
Rozdział  I
Nazwa i teren działania

§ 1
Ogół mieszkańców sołectwa stanowi samorząd mieszkańców wsi.
§ 2

1.Sołectwo  jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy  wspólnie z innymi sołectwami i mieszkańcami miasta Warty tworzą wspólnotę samorządową Gminy i Miasta Warta.
2.Samorząd mieszkańców sołectwa działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami).
- statutu Gminy i Miasta Warta,
- niniejszego statutu.
§ 3
Teren działania następujących  sołectw: Augustynów, Bartochów, Cielce, Czartki, Duszniki, Dzierzązna, Gać Warcka, Glinno, Głaniszew, Gołuchy, Góra, Grzybki, Jakubice, Jeziorsko, Kamionacz, Kawęczynek, Klonówek, Krąków, Lasek, Lipiny, Małków, Maszew, Miedze-Grabinka, Miedźno, Mikołajewice, Mogilno, Ostrów Warcki, Piotrowice, Proboszczowice, Raczków, Raszelki, Rossoszyca, Rożdżały, Socha, Tądów Dolny, Tądów Górny, Tomisławice, Ustków, Witów, Włyń, Wola Miłkowska, Wola Zadąbrowska Nowa Wieś, Wola Zadąbrowska Stara Wieś, Zadąbrów Rudunek, Zadąbrów Wiatraki, Zagajew, Zaspy, Zielęcin - określają załączniki od Nr 1 do Nr 48 do niniejszego statutu.

Rozdział 2
Organizacja i zakres działania
§ 4
Organami sołectwa są:
–zebranie wiejskie,
–sołtys lub zastępca sołtysa,
–Rada Sołecka.
§ 5

1.Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.
2.Sołtys ( zastępca sołtysa)  jest organem wykonawczym.
3.Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.
§ 6

1.Do zadań samorządu mieszkańców sołectwa należy:
1)kształtowanie zasad współżycia społecznego,
2)organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,
3)tworzenie pomocy sąsiedzkiej,
4)organizowanie na terenie sołectwa imprez, wystaw, koncertów, konkursów         z zachowaniem ogólnie obowiązujących przepisów.
2.Rada Gminy i Miasta w Warcie zwana dalej ,,Radą” może przekazywać sołectwu składniki mienia komunalnego do korzystania na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady .
§ 7

Zadania określone w § 6 samorząd mieszkańców wsi realizuje poprzez:
1)podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa ,
2)opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców wsi,
3)współpracę z radnym z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań                    z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących spraw sołectwa,
4)samorząd mieszkańców wsi może realizować zadania poprzez powoływanie komitetów do wykonywania zadań w czynie społecznym.

§ 8

Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:
1)wybór i odwołanie sołtysa (zastępcy sołtysa),
2)wybór i odwołanie Rady Sołeckiej (przewodniczącego Rady Sołeckiej),
3)decydowanie o prawach własności, użytkowania lub innych prawach rzeczowych i majątkowych  dotyczących mienia gminnego znajdującego się na terenie sołectwa przekazanego sołectwu w zarząd,
4)opiniowanie celowości utworzenia, poszerzenia i likwidacji sołectwa.

§ 9

1.Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Burmistrzowi Gminy           i Miasta Warta zwanego dalej ,,Burmistrzem”,
2.Burmistrz w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia przez Radę.
3.O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie wiejskie lub sołtysa.
§ 10

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć, samorządy jednostek pomocniczych mogą nawiązywać współpracę z organami innych sołectw z terenu gminy  zawierając stosowne porozumienia bądź podejmując wspólne uchwały.
Rozdział III
Sołtys i Rada Sołecka
§ 11

1.Kadencja sołtysa  (zastępcy sołtysa) oraz Rady Sołeckiej powołanych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata.
2.Wyborów w/w organów dokonuje się w ciągu 6 miesięcy od wyborów samorządu gminnego.
3.Działalność sołtysa (zastępcy sołtysa), Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

§ 12

1.Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:
1)zwoływanie zebrań wiejskich,
2)zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
3)działanie stosowne do wskazań zebrania wiejskiego, Burmistrza, Rady.
4)wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie,
5)reprezentowanie sołectwa na  zewnątrz,
6)wykonywanie bieżących czynności sołectwa, inkaso podatków,
7)prowadzenie protokółów z zebrań  wiejskich, Rady Sołeckiej.
2.Protokół z zebrania winien zawierać:
- skrócony opis dyskusji,
- wnioski i uchwały, przy czym w sprawach poddawanych pod głosowanie winno być ujęte ile głosów ,,za”, ile ,,przeciw”, ile ,,wstrzymujących się”.

§ 13

Do obowiązków zastępcy sołtysa należy zastępstwo sołtysa w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków służbowych lub w przypadku, gdy stanowisko sołtysa jest czasowo nieobsadzone.

§ 14

1.Przy wykonywaniu swoich zadań  sołtys (zastępca sołtysa) współdziała z Rada Sołecką.
2.Liczbę członków Rady Sołeckiej ustala zebranie wiejskie.
3.Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest sołtys, o ile zebranie wiejskie nie wybierze odrębnie przewodniczącego Rady Sołeckiej.
4.Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
5.Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady Sołeckiej.
6.W posiedzeniu Rady Sołeckiej może uczestniczyć radny.
Rozdział IV

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowanych uchwał

§ 15

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa zamieszkujący teren sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 16
Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
–z własnej inicjatywy,
–z inicjatywy Rady Sołeckiej,
–na żądanie co najmniej 1/5  mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu.,
–na polecenie Burmistrza lub Rady.

§ 17

1.Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb.
2.Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje się do wiadomości publicznej przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń lub w inny sposób (kurenda).

§ 18

1.Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami statutu.
2.Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom. Zebranie wiejskie może wybrać inną osobę na przewodniczącego zebrania.
3.Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa.
4.Projekt porządku obrad winien być skonsultowany z Rada Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny być należycie przygotowane.
5.Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu.
§ 19

W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów                       i w organizacji zebrań, burmistrz  wyznacza pracownika Urzędu Gminy i Miasta do kontaktów z sołectwem.
§ 20

1.Zebranie wiejskie jest upoważnione do przeprowadzania wyborów oraz podejmowania uchwał w obecności co najmniej 1/10 osób uprawnionych do głosowania.
2.W przypadku braku określonego w pkt. 1 quorum następne zebranie mieszkańców sołectwa odbywa się po upływie 30 minut bez względu na liczbę obecnych na zebraniu, nie mniej niż  5 osób.
3.Uchwały zapadają zwykłą większością głosów , tzn. Liczba głosów ,,za” musi być większa od liczby głosów ,,przeciw”. Głosów wstrzymujących się nie bierze się pod uwagę.
4.Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie może postanowić                        o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą.
5.Obrady zebrania są protokółowane. Uchwały  podpisuje sołtys.

Rozdział V

Tryb wyboru sołtysa, zastępcy sołtysa, Rady Sołeckiej.

§ 21

1.Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa, zastępcy sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Burmistrz. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego. Przewodniczącego zebrania wiejskiego proponuje Rada Sołecka, a wybiera zebranie wiejskie.
2.Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa, zastępcy sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczona datą zebrania.

§ 22

Wyboru lub odwołania organów sołectwa dokonuje się w głosowaniu tajnym.

§ 23

1.Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2.W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów                      i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa, następnie zastępcy sołtysa, a potem członków Rady Sołeckiej
3.Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.§ 24

1.Wybory lub odwołanie przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uczestników zebrania. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca do wybieranych organów.
2.Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów. Nazwiska kandydatów na karcie do głosowania
   umieszcza się alfabetycznie.
- przeprowadzenie głosowania,
- ustalenie wyników głosowania,
- ogłoszenie wyników wyborów,
- sporządzenie protokółu o wynikach wyborów.
3.Protokół podpisują członkowie komisji.

§ 25

1.Sołtys, zastępca sołtysa i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez to zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwały zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. Uzasadniony wniosek o odwołanie powinien być poddany pod  glosowanie na zebraniu, na którym został zgłoszony.
2.Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanych.


Rozdział VI

Gospodarka finansowa sołectwa


§ 26

1.Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach środków przewidzianych w budżecie gminy.
2.Sołtys przedkłada burmistrzowi w terminie do 15 września każdego roku wnioski sołectwa do realizacji zadań przez Radę.
3.Sołtysowi za czynności wykonywane w ramach przypisanych kompetencji przysługuje wynagrodzenie na zasadach i w wysokości ustalonej przez Radę.
                                                      
 Rozdział VII

Nadzór nad działalnością sołectwa

§ 27

1.Nadzór nad  działalnością organów sołectwa w zakresie wykonywania przez nich zadań sprawują: Burmistrz i Rada.
2.Burmistrz obowiązany jest czuwać, aby mienie sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenie.
3.Burmistrz oraz upoważnieni przez niego pracownicy mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa, mogą również uczestniczyć w posiedzeniach organów sołectwa.
4.Burmistrz, jeżeli uzna  uchwały sołectwa za wykraczające poza zakres przekazanych mu kompetencji i sprzeczne z prawem – winien wstrzymać ich realizację.


Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 28

Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy i Miasta w Warcie.
                                                                                                                                         Załącznik Nr 1
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej


Teren działania sołectwa Augustynów obejmuje miejscowość Augustynów                 o obszarze 137,03 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.

                                                                                  Załącznik Nr 2
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Bartochów obejmuje miejscowość  Bartochów, Bartochów Brzezinka, Bartochów Kolonia i Bartochów Wilk.
Obszar sołectwa wynosi  664,90 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.
                                                                                Załącznik Nr 3
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej


Teren działania sołectwa Cielce obejmuje miejscowość  Cielce o obszarze 712,45 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.

                                                                                Załącznik Nr 4
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej


Teren działania sołectwa Czartki obejmuje miejscowość Czartki o obszarze       268,72 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.
                                                                            Załącznik Nr 5
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej


Teren działania sołectwa Duszniki obejmuje miejscowość Duszniki o obszarze 310,67  ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.
                                                                              Załącznik Nr 6
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Dzierzązna obejmuje miejscowości Dzierzązna                     i Dzierzązna Wrzosy.  Obszar sołectwa wynosi 488,68 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.

                                                                                Załącznik Nr 7
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Gać Warcka obejmuje miejscowości Gać Warcka, Gać Warcka Kolonia. Obszar sołectwa  wynosi 296,40  ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.
                                                                               Załącznik Nr 8
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Glinno obejmuje miejscowości Glinno, Glinno Kolonia I Glinno Kolonia II. Obszar sołectwa wynosi  1351,39 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.
                                                                             Załącznik Nr 9
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Głaniszew obejmuje miejscowość  Głaniszew o obszarze  381,90 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.

                                                                              Załącznik Nr 10
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Gołuchy-Łabędzie obejmuje miejscowości Gołuchy, Łabędzie, Gołuchy Kolonia. Obszar sołectwa wynosi  529,12 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.

                                                                                Załącznik Nr 11
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Góra obejmuje miejscowość Góra o obszarze 193,36 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.

                                                                               Załącznik Nr 12
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Grzybki obejmuje miejscowość Grzybki o obszarze     314,41 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.
                                                                              Załącznik Nr 13
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Jakubice obejmuje miejscowości  Baszków i Jakubice. Obszar sołectwa wynosi  593,1737 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.

                                                                            Załącznik Nr 14
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Jeziorsko obejmuje miejscowość Jeziorsko o obszarze 311,85 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.

                                                                                 Załącznik Nr 15
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Kamionacz obejmuje miejscowości  Kamionacz, Kamionacz Poduchowny, Nowbela. Obszar sołectwa wynosi  1744,5720 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.

                                                                                  Załącznik Nr 16
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Kawęczynek obejmuje miejscowość Kawęczynek o obszarze 181,63 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.


                                                                              Załącznik Nr 17
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa  Klonowek obejmuje miejscowość  Klonówek o obszarze   298,77 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.

                                                                              Załącznik Nr 18
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Krąków obejmuje miejscowość Krąków o obszarze      373,83 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.


                                                                                  Załącznik Nr 19
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Lasek obejmuje miejscowości Lasek, Miedze Lasek, Chorążka, Pierzchnia Góra, Józefów Wiktorów. Obszar sołectwa wynosi       864,9140 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.

                                                                                 Załącznik Nr 20
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Lipiny obejmuje miejscowości  Lipiny i Kolonia Lipiny. Obszar sołectwa wynosi  251,3870 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.


                                                                               Załącznik Nr 21
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa  Małków obejmuje miejscowość Małków  o obszarze 828,74 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.

                                                                                   Załącznik Nr 22
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Maszew obejmuje miejscowość Maszew o obszarze      485,27 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.

                                                                                Załącznik Nr 23
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Miedze-Grabinka obejmuje miejscowości Miedze i Grabinka. Obszar sołectwa wynosi 114,59 ha .
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.

                                                                                Załącznik Nr 24
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Miedźno obejmuje miejscowości  Miedźno, Miedźno Gajówka, Miedźno Leśnictwo, Rafałówka. Obszar  sołectwa wynosi  1147,11 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.

                                                                                 Załącznik Nr 25
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Mikołajewice obejmuje miejscowość  Mikołajewice o obszarze 471,95 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.

                                                                                  Załącznik Nr 26
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Mogilno obejmuje miejscowości Mogilno i Borek Lipiński Obszar sołectwa wynosi 416,2620 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.

                                                                                   Załącznik Nr 27
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Ostrów Warcki obejmuje miejscowość Ostrów Warcki
o obszarze 522,37 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.

                                                                                  Załącznik Nr 28
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Piotrowice obejmuje miejscowość Piotrowice o obszarze  262,71 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.

                                                                                 Załącznik Nr 29
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Proboszczowice obejmuje miejscowość Proboszczowice o obszarze 280,02 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.

                                                                                    Załącznik Nr 30
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Raczków obejmuje miejscowości  Raczków i Raczków Upuszczew. Obszar sołectwa wynosi  414,82 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.

                                                                                   Załącznik Nr 31
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Raszelki obejmuje miejscowości Raszelki i Józefka. Obszar sołectwa wynosi  860,07 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.

                                                                               Załącznik Nr 32
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Rossoszyca obejmuje miejscowość Rossoszyca o obszarze  1.273,81 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.
                                                                                    Załącznik Nr 33
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Rożdżały obejmuje miejscowość Rożdżały o obszarze 917,1280  ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.

                                                                                 Załącznik Nr 34
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Socha obejmuje miejscowości  Socha i Socha Kolonia. Obszar sołectwa wynosi 550,60ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.
                                                                                 Załącznik Nr 35
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Tądów Dolny obejmuje miejscowości Tądów Dolny             i Zakrzew. Obszar sołectwa wynosi  667,05 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.

                                                                                 Załącznik Nr 36
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Tądów Górny obejmuje miejscowość Tądów Górny o obszarze 287,16 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.

                                                                                   Załącznik Nr 37
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Tomisławice obejmuje miejscowości  Tomisławice, Tomisławice Kolonia, Tomisławice Retnice. Obszar sołectwa wynosi  394,54 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.

                                                                               Załącznik Nr 38
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Ustków obejmuje miejscowości Ustków, Ustków Wzorówka, Ustków Września, Ustków Żerechów, Ustków Gaj. Obszar sołectwa wynosi  580,45 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.

                                                                                Załącznik Nr 39
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Witów obejmuje miejscowość Witów  o obszarze          230,19 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.

                                                                                 Załącznik Nr 40
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Włyń obejmuje miejscowości  Włyń, Włyń Kolonia i Włyń Polesie. Obszar sołectwa wynosi 894,1860 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.
                                                                                    Załącznik Nr 41
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Wola Miłkowska obejmuje miejscowość Wola Miłkowska o obszarze 473,47ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.
                                                                                  Załącznik Nr 42
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Wola Zadąbrowska Nowa Wieś obejmuje miejscowość Wola Zadąbrowska Nowa Wieś o obszarze 215,0183 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.

                                                                                   Załącznik Nr 43
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Wola Zadąbrowska Stara Wieś obejmuje miejscowość Wola Zadąbrowska Stara Wieś  o obszarze 188,6520 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.

                                                                                Załącznik Nr 44
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Zadąbrów Rudunek obejmuje miejscowość Zadąbrów Rudunek o obszarze 297,71 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.
                                                                                  Załącznik Nr 45
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Zadąbrów Wiatraki obejmuje miejscowość Zadąbrów Wiatraki o obszarze 177,14 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.

                                                                                 Załącznik Nr 46
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Zagajew obejmuje miejscowości  Zagajew, Zagajew Kolonia. Obszar sołectwa wynosi  395,65 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.
                                                                               Załącznik Nr 47
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Zaspy obejmuje miejscowości  Zaspy i Zaspy Kolonia. Obszar sołectwa wynosi  370,12 ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.
                                                                                Załącznik Nr 48
                                                                                   do statutu  jednostki pomocniczej

Teren działania sołectwa Zielęcin  obejmuje miejscowość Zielęcin  o obszarze 320,06ha.
Obszar działania sołectwa określa niżej zamieszczona mapa.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się