Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ulicznego w Warcie ul. Koźmińska  
Przedmiot zamówienia
Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ulicznego w Warcie ul. Koźmińska  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
sieradzki  
Ulica
rynek im. Władysława Stanisława Reymonta  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2019-10-29  
Data publikacji do
2019-12-07  
Ogłoszenie nr 510231901-N-2019 z dnia 29-10-2019 r.
Gmina Warta: Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ulicznego w Warcie ul. Koźmińska.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 604332-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Warta, Krajowy numer identyfikacyjny 73093454200000, ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta  1, 98-290  Warta, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 43 828 70 00, e-mail promocja@gimwarta.pl, faks 43 828 71 14.
Adres strony internetowej (url): http://warta.bip.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ulicznego w Warcie ul. Koźmińska.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Zp.271.16.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1 Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ulicznego w Warcie ul. Koźmińska. 3.2 Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w systemie zaprojektuj i wykonaj. 3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie dokumentacji technicznej oraz wykonanie w oparciu o tą dokumentację robót budowlanych w tym: 3.3.1 Sporządzenie dokumentacji technicznej zgodnie z „Programem funkcjonalno-użytkowym” (załącznik nr 9 do SIWZ) powinna obejmować w szczególności: 3.3.1.1 Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129) oraz z Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018, poz. 1935); 3.3.1.2 Wykonanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego, sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013, poz.1129 ) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004, poz. 130, nr 1389); 3.3.1.3 Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych obowiązującymi przepisami stosownych opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do wykonania robót budowlanych. 3.3.1.4 W trakcie sporządzania projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych i materiałowych na każdym etapie projektowania oraz zaakceptowania ostatecznego po wykonaniu dokumentacji. 3.3.1.5 Dokumentacja ma zostać sporządzona w formie papierowej i elektronicznej w ilościach określonych w PFU. 3.3.2 Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. 3.4 Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie dokumentacji powykonawczej. 3.5 Zaleca się, aby wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zapoznał się z terenem obejmującym przedmiot zamówienia oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko uzyskał wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 3.6 Wymagany minimalny okres gwarancji 36 miesięcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45316110-9

Dodatkowe kody CPV: 45311000-0, 71320000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 100800.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: F.H.U. "INSTAL" inż. Marek Lewandowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Miedze 34
Kod pocztowy: 98-290
Miejscowość: Warta
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 123400.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 123400.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 123400.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna


Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Burmistrz Warty

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się