Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 II
W ZAKRESIE: 1)pomocy społecznej 2)ochrony i promocji zdrowia
z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym
19.01.2018 więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018
W ZAKRESIE: 1). kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego 2). wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej 3). integracji emerytów i rencistów – kulturalny
rozwój środowiska 4). turystyki i krajoznawstwa;
18.01.2018 więcej
Informacja o przydatności wody do spożycia w gminie Warta-wodociągi Ustków i Cielce
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza
przydatność wody do spożycia
17.01.2018 więcej
Informacja o LIV Sesji Rady Gminy i Miasta w Warcie
Informuję, że LIV Sesja Rady Gminy i Miasta w Warcie odbędzie
się w dniu 24.01.2018r. (środa) o godz. 10:00 w sali posiedzeń
Urzędu Gminy i Miasta w Warcie
17.01.2018 więcej
Informacja o zadaniach na wsparcie dla klubów sportowych w 2018 roku
których zostanie udzielona dotacja celowa w trybie uchwały nr
XVII/92/15 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 12 listopada 2015
roku w sprawie określenia warunków w tym organizacyjnych i
trybu finansowania zadania własnego Gminy i Miasta Warta w
zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
16.01.2018 więcej
DECYZJA Nr 2/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsięwzięcia pn. „eksploatacja kruszywa
naturalnego ze złoża „BARTOCHÓW IV – Pole A”
położonego w obrębie nr 0002 – Bartochów, gm. Warta na
działkach o nr ewid. 4/2, 5 i 10
15.01.2018 więcej
Konkurs „FUNDUSZ SOŁECKI – najlepsza inicjatywa”
serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w etapie
wojewódzkim konkursu „Fundusz sołecki - najlepsza
inicjatywa” skierowanego do adresatów z terenu województwa
łódzkiego. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Urząd
Marszałkowski Województwa Łódzkiego przy współpracy z
Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów.
04.01.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Warta o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na rozbudowę sieci wodociągowej 110 mm PEHD; (inwestycja
liniowa o dł. ok. 270 m) dla działek nr 126, 142, 139/1 obręb
Proboszczowice gmina Warta., na wniosek Ewy i Krzysztofa
Skrzydlak
02.01.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Warta o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr
SIR4412A, wraz z wewnętrzną linią zasilającą, obejmującą:
wieżę stalową o konstrukcji kratowej, o wysokości trzonu
66,Om, oraz łącznej wysokości do 70m
02.01.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Warta
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
02.01.2018 więcej