Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o przydatności wody do spożycia w gminie Warta
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza
przydatność wody do spożycia w miejscowościach: Warta,
Jeziorsko, Ustków, Grabinka, Małków, Włyń,
15.10.2018 więcej
Informacja o LXV Sesji Rady Gminy i Miasta w Warcie
Informuję, że LXV Sesja Rady Gminy i Miasta w Warcie odbędzie
się w dniu 04.10.2018r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali
posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Warcie.
28.09.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym z dnia 27 września 2018 roku
na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej
niezabudowanej położonej w obrębie Jeziorsko
27.09.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza GiM Warta o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dotyczy przebudowy odcinka sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, w
miejscowości Klonówek i Zaspy Miłkowskie, gmina Warta
24.09.2018 więcej
Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Warta
WYKAZ nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do
oddania w dzierżawę na okres 3 lat, położonych w Warcie przy
ul. Łódzkiej – działki nr: 13 i 14 obręb 11 o łącznej
pow. dzierżawy 1,1782 ha oraz w Ustkowie – część działki
nr: 97 o pow. dzierżawy 1,0000 ha, z przeznaczeniem na cele
rolnicze
21.09.2018 więcej
Informacja o LXIV Sesji Rady Gminy i Miasta w Warcie
LXIV Sesja Rady Gminy i Miasta w Warcie odbędzie się w dniu
13.09.2018r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu
Gminy i Miasta w Warcie
06.09.2018 więcej
Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Warta z dnia 5 września 2018 roku
o wykazie nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej
do oddania w użyczenie na okres do 10 lat, położonej w Warcie
przy ul. płk. Marcina Amora Tarnowskiego – obręb 11
05.09.2018 więcej
Informacja o wynikach przetargu ustnego ograniczonego
,który odbył się dnia 28 sierpnia 2018 roku w siedzibie
Urzędu Gminy i Miasta w Warcie
04.09.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Warty
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 29 sierpnia 2018 roku
30.08.2018 więcej
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu
na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w
Warcie przy ul. Popioły – obręb 6, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr: 25/1 o pow. 1,5581 ha (KW
SR1S/00065859/3) stanowiącej własność Gminy i Miasta Warta
27.08.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się