Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym
na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w
Warcie przy ul. Popioły – obręb 6, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr: 25/1 o pow. 1,5581 ha (KW
SR1S/00065859/3) stanowiącej własność Gminy i Miasta Warta
19.07.2018 więcej
Informacja o LXII Sesji Rady Gminy i Miasta w Warcie
która odbędzie się w dniu 27 lipca 2018 roku o godzinie 10:00
18.07.2018 więcej
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę
położonej przy ul. T. Kościuszki w Warcie
13.07.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Warty o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Przebudowie napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia, dla działki nr 206 obręb Duszniki gmina Warta
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Warty o wydaniu decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
obejmującej: Przebudowie napowietrznej linii energetycznej
średniego napięcia, dla działki nr 206 obręb Duszniki gmina
Warta
29.06.2018 więcej
Powiadomienie o zamiarze wszczęcia procedury związanej z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gminy Warta
Powiadomienie o zamiarze wszczęcia procedury związanej z
szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych
niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gminy Warta
29.06.2018 więcej
Decyzje w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie
Decyzje w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie w dniach 10-23
maja 2018 roku
22.06.2018 więcej
Informacja o LXI Sesji Rady Gminy i Miasta w Warcie
która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 roku o godzinie
10:00
21.06.2018 więcej
Informacja o przydatności wody do spożycia w gminie Warta
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza
przydatność wody do spożycia w miejscowościach: Warta,
Jeziorsko, Włyń, Małków
20.06.2018 więcej
Decyzja PO.RET.070.234.2.2018.KS
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków Dotyczy: Gminy i Miasta
Warta Wnioskodawca: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i
Miasta Warta Sp. z o.o., ul. Kościuszki 9, 98-290 Warta
11.06.2018 więcej
Informacja o LX Sesji Rady Gminy i Miasta w Warcie
która odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 roku o godzinie
09:30
11.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się