Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o przydatności wody do spożycia w gminie Warta
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza
przydatność wody do spożycia w miejscowościach: Cielce,
Ustków.
02.06.2020 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 11 maja 2020 roku
dotyczy: rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 1723E Bartochów -
Tubądzin
15.05.2020 więcej
Informacja o XIX Sesji Rady Miejskiej w Warcie
Informuję, że XIX Sesja Rady Miejskiej w Warcie odbędzie się
w dniu 20.05.2020 r. (tj. środa) o godz. 14:00 na sali
konferencyjnej w budynku zlokalizowanym przy ul. A. M.
Tarnowskiego 8, 98-290 Warta
13.05.2020 więcej
Informacja o przydatności wody do spożycia w gminie Warta
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza
przydatność wody do spożycia w miejscowościach: Warta,
Włyń, Jeziorsko, Grabinka, Małków
07.05.2020 więcej
Postanowienie z dnia 24 kwietnia 2020 roku
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
„udzielenie koncesji na eksploatację kruszywa naturalnego ze
złoża MAŁKÓW XIX”, znak.GKMOŚiZK.6220.8.2018.3 z dnia
27.06.2019 r.,
04.05.2020 więcej
DECYZJA Nr 2/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu
urządzenia wodnego służącego poboru wód podziemnych
zlokalizowanego na działce o nr ewid. 88 położonej w obrębie
nr 10 – Głaniszew, gm. Warta
30.04.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się