Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o przydatności wody do spożycia w gminie Warta
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza
przydatność wody do spożycia w miejscowościach: Cielce,
Ustków.
17.02.2020 więcej
Informacja o XVII Sesji Rady Miejskiej w Warcie
Informuję, że XVII Sesja Rady Miejskiej w Warcie odbędzie się
w dniu 30.01.2020 r. (czwartek) o godz. 1330 w sali posiedzeń
Urzędu Miejskiego w Warcie. Obrady będą transmitowane za
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
30.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 6 /2020 Burmistrza Warty z dnia 23 stycznia 2020 roku
URZĄD MIEJSKI W WARCIE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA
POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2020 W
ZAKRESIE: 1). pomocy społecznej 2). ochrony i promocji
zdrowia z zakresu przeciwdziałania patologiom
społecznym. Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz
projektu budżetu Gminy Warta na rok 2020
28.01.2020 więcej
28.01.2020 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Warty o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
„Przebudowa i rozbudowa linii elektroenergetycznej SN 15 kV
Miedźno - Rossoszyca, relacji Szadek - Rossoszyca” dla
działek nr 151/1, 167, 279, 329, 513, 477 obręb Miedźno oraz
dla działek nr 696/1, 773, 750/2 obręb Rossoszyca gmina Warta
28.01.2020 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 7/2020 BURMISTRZA WARTY z dnia 24.01.2020 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały
Rady Miejskiej w Warcie w sprawie wykazu kąpielisk i sezonu
kąpielowego na terenie Gminy Warta w roku 2020
24.01.2020 więcej
DECYZJA Nr 5/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu
urządzenia wodnego służącego umożliwiającego pobór wód
podziemnych z otworu hydrologicznego zlokalizowanego na działce
o nr ewid. 32/2 położonej w obrębie nr 0007 – m. Warta przy
ul. Błaszkowskiej 4.
09.01.2020 więcej
Informacja o XVI Sesji Rady Miejskiej w Warcie
Informuję, że XVI Sesja Rady Miejskiej w Warcie odbędzie się
w dniu 08.01.2020 roku (środa) o godz. 9:00 w sali posiedzeń
Urzędu Miejskiego w Warcie.
07.01.2020 więcej
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO
Przetarg dotyczył dzierżawy nieruchomości gruntowej w Ostrowie
Warckim
24.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się