2016-03-03

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

Warta, data 03-03-2016 r.

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ   WYCHOWAWCZYCH

Kierownik Miejsko-Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie z siedzibą przy ul. Skarżyńskiego 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warcie.

I.      Stanowisko pracy: 

Referent ds. świadczeń  wychowawczych.

 II.   Niezbędne wymagania od kandydatów:

1.      obywatelstwo polskie,

2.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.      wykształcenie wyższe,

4.      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5.      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

6.      nieposzlakowana opinia,

7.      wymagany co najmniej półroczny staż w jednostkach administracji publicznej samorządowej i ich jednostek organizacyjnych,

8.       znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych.
 

III. Dodatkowe wymagania dla kandydatów:

1.      umiejętność pracy w zespole;

2.      zaangażowanie, kreatywność i punktualność;

3.      gotowość do podnoszenia kwalifikacji;

4.      dokładność i samodzielność;

5.      umiejętność obsługi urządzeń biurowych, znajomość podstawowych aplikacji biurowych;

6.      znajomość przepisów prawnych oraz umiejętność ich interpretowania i stosowania:

·  ustawy z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016 r. poz. 195)

·  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn.zm.),

·   Kodeks postępowania administracyjnego  ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

·  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn.zm.)

 

 

 IV. Zadania wykonywane na stanowisku:

1.       kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowań w sprawach przyznawanie  świadczeń  wychowawczych,

2.      wprowadzanie wniosków o świadczenia do programu oraz przygotowanie projektów decyzji i pism w ww. sprawach,

3.      sporządzanie okresowych sprawozdań,

4.      obsługa systemu informatycznego,

5.      prowadzenie rejestrów świadczeń, list wypłat.

 V.    Warunki pracy na stanowisku referenta ds. świadczeń

1.      praca wykonywana będzie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warcie ul. Skarżyńskiego 12,

2.      godziny pracy ośrodka 7.30 do 15.30,

3.      wymiar czasu pracy- pełny etat,

4.      stanowisko administracyjno-biurowe,

5.      kontakt osobisty i telefoniczny z interesantami,

6.      praca wymagająca przemieszczania się wewnątrz budynku.

VI. Wymagane dokumenty

1.      list motywacyjny opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)", pod którą musi widnieć oryginalny podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

2. życiorys ( CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej),

3.    wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4.    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe umiejętności (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5.    kopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

6.    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7.    oświadczenie o  niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie dostarczenie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Skazanych),

8.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

9.    kserokopia dowodu osobistego (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem),

10.              oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu.

Dokumenty bez oryginalnego podpisu nie będą brane pod uwagę w procedurze rekrutacyjnej.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

1.      kompletne dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie  lub za pośrednictwem poczty polskiej na adres MGOPS w Warcie  w terminie do dnia 21-03-2016 r. do godz.13.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko referenta ds. świadczeń  wychowawczych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warcie”.

2.      oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone.

3.      termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 22-03-2016 r.

4.      konkurs odbędzie się w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie w dniu 29.03.2016 r. O godzinie rozmowy zaproszeni kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

5.      konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie,

6.      do konkursu mogą przystąpić jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne,

7.      wyniki konkursu na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych zostaną upowszechnione na stronie internetowej BIP Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie  oraz na tablicy informacyjnej MGOPS Warta.

VIII. Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 4b) ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach  samorządowych informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warcie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warcie zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warcie przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.  Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warcie nie odsyła dokumentów kandydatom.

Po upływie trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane przez  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie w celu przeprowadzania procedury naboru.

 

Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie

                                                          /-/ Iwona Frontczak

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się