2016-10-14

Informacja publiczna do ponownego wykorzystania

INFORMACJA SEKTORA PUBLICZNEGO
W myśl art. 2 Ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotu, natomiast przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Prawo do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. 


WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ UDOSTĘPNIONEJ PRZEZ URZĄD GMINY I MIASTA W WARCIE

 • Zobowiązanie się do poinformowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: „Źródło:Urząd Gminy i Miasta w Warcie”
 • Zobowiązanie się do wskazania daty pozyskania danej informacji 
 • Zobowiązanie się do wskazania daty wytworzenia przez Urząd Gminy i Miasta w Warcie danej informacji, o ile została ona określona
 • Zobowiązanie się do informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI URZĘDU GMINY I MIASTA W WARCIE ZA PRZEKAZYWANE INFORMACJE
Ponowne wykorzystanie wszelkich informacji publicznych następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. 
Urząd Gminy i Miasta w Warcie u nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników. Urząd Gminy i Miasta w Warcie zastrzega, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji publicznych przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy.    
 
OPŁATY
Informacje sektora publicznego udostępnia się i przekazuje w celu ich ponownego wykorzystania bezpłatnie, niemniej jednak pomiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 
ODMOWA I ROZSTRZYGANIE SPRZECIWU
Urząd Gminy i Miasta w Warcie może odmówić ponownego wykorzystywania informacji publicznej, w przypadku gdy:
 • dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5 (np. informacje niejawne, ochrona danych osobowych, prawo do prywatności) lub w przepisach odrębnych ustaw,
 • ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim,
 • wniosek dotyczy opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
Powyższe rozstrzygnięcia podejmowane są w formie decyzji administracyjnych, na które służy odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji (ewentualnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy).
 
W sytuacji, gdy organ przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą:
 • warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej,
 • wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej,
wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy.

W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat. Od decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji (ewentualnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy). 
 
SKŁADANIE WNIOSKÓW
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego wnosi się gdy:
 • informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • informacja została udostępniona w inny sposób i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystania lub opłaty za ponowne wykorzystanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 • informacja będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla niej określone;
 • informacja została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 
PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU
Zachęcamy do zapoznania się z Ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, która szczegółowo określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego, w szczególności informacje na temat zawartości wniosku o wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować listem tradycyjnym lub w wersji elektronicznej
na adres:
Urząd gminy i Miasta w Warcie
ul Rynek 1, 98-290 Warta
gmina@ gimwarta.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się