2019-12-24

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

Warta, dnia 24 grudnia 2019 roku

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

…………………………………………………………………………………………………..

  

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490),

Burmistrz Warty podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbył się w siedzibie

Urzędu Miejskiego w Warcie w dniu 23 grudnia 2019 roku

 

I.      Przetarg dotyczył dzierżawy nieruchomości gruntowej w Ostrowie Warckim na czas oznaczony od 01.05.2020 r. do 30.09.2022 r. (działka nr 1064/3, parcela nr 3) z przeznaczeniem pod punkt gastronomiczny:, stanowiącej własność Gminy Warta, dla której w Sądzie Rejonowym w Sieradzu prowadzona jest księga wieczysta nr KW SR1S/00042066/0.

 

1.    Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości opisanej w pkt. I, oznaczonej numerem działki:
1064/3 o pow. 290 m2

liczba oferentów dopuszczonych do przetargu – 1

liczba oferentów niedopuszczonych do przetargu – 0

liczba złożonych ofert- 1

dzierżawca nieruchomości – F.H.U. Radosław Kozanecki, Ostrów Warcki 176, 98-290 Warta

 

 

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Warcie na okres 7 dni tj. od dnia 24 grudnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego w Warcie.

 

 

 

 

 

 

 

  Burmistrz Warty

Krystian Krogulecki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się