2019-12-24

Informacja o XV Sesji Rady Miejskiej w Warcie

Informuję, że XV Sesja Rady Miejskiej w Warcie odbędzie się w dniu 30.12.2019 roku (poniedziałek) o godz. 1230 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Warcie.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XIV sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami.

5. Powołanie Komisji Uchwał.

6. Podjęcie Uchwały Nr XV/95/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warta.

7. Podjęcie Uchwały Nr XV/96/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Warta, w roku szkolnym 2019/2020.

8. Podjęcie Uchwały Nr XV/97/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na terenie Gminy Warta.

9. Podjęcie Uchwały Nr XV/98/2019 w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy Warta, które w roku 2019 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

10.Podjęcie Uchwały Nr XV/99/2019 w sprawiezmiany w budżecie gminy na rok 2019.

11. Wolne wnioski, opinie gości zaproszonych.

12. Wolne wnioski, zapytania, interpelacje radnych.

13. Zakończenie.

/-/ Przewodniczący Rady

     Grzegorz Kopacki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się