Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Warcie za 2016 rok oraz realizacji gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
29.06.2017 więcej
Sprawozdania za IV kwartał 2016 r.
Sprawozdania za IV kwartał 2016 r.
26.05.2017 więcej
18.11.2016 więcej
01.08.2016 więcej
Sprawozdanie finansowe ZWiK w Warcie za 2015 rok
sprawozdanie finansowe za rok 2015 Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji w Warcie
17.06.2016 więcej
Sprawozdanie z działalności MGOPS w Warcie w 2015 r. oraz ocena zasobów pomocy społecznej
Sprawozdanie z działalności MGOPS w Warcie w 2015 r. oraz ocena
zasobów pomocy społecznej
31.05.2016 więcej
Sprawozdanie roczne z wykonania budzetu GiM Warta za 2015 r
Sprawozdanie roczne z wykonania budzetu GiM Warta za 2015 r
27.05.2016 więcej
ZGKiM w Warcie część opisowa do sprawozdania finansowego za rok 2015
ZGKiM w Warcie część opisowa do sprawozdania finansowego za
rok 2015
27.05.2016 więcej
Sprawozdanie z wykonania budżetu przez Warckie Centrum Kultury za rok 2015
Sprawozdanie z wykonania budżetu przez Warckie Centrum Kultury
za rok 2015
27.05.2016 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się