Lista artykułów

Nazwa artykułu
Korekta do oświadczenia majątkowego radnego Józefa Musilaka
uzupełnienie do oświadczenia majątkowego początkowego
05.04.2019 więcej
Oświadczenie majątkowe radnego gminy Warta
Marek Olczyk, złożone w terminie 30 dni od 01.03.2019r., od
dnia w którym Pan Marek Olczyk zaczął pełnić funkcję
radnego
18.03.2019 więcej
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok Burmistrza Warty Krystiana Kroguleckiego
złożone w terminie 30 dni od 21.11.2018r., od dnia w którym
Pan Krystian Krogulecki zaczął pełnić funkcję Burmistrza
Warty
15.03.2019 więcej
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy i Miasta w Warcie
za okres od 01.01.2018 roku do września 2018 roku
31.10.2018 więcej
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych gminy dostarczone w terminie 30 dni od zakończenia pełnienia funkcji
Oświadczenia majątkowe Pana Andrzeja Piętka i Pani Aldony
Piętek w terminie 30 dni od dnia kiedy Pan i Pani Piętek
przestali pełnić funkcję Dyrektora Szkoły
20.09.2018 więcej
Korekty do oświadczeń majątkowych radnych za 2017 rok
Wyjaśnienia do oświadczeń majątkowych radnych za 2017 rok
12.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się