Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o LII Sesji Rady Gminy i Miasta w Warcie
LII Sesja Rady Gminy i Miasta w Warcie odbędzie się w dniu
18.12.2017r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń
Urzędu Gminy i Miasta w Warcie
13.12.2017 więcej
Obwieszczenie Burmistrza GiM Warta w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY w miejscowości Zadąbrów Wiatraki
Obwieszczenie Burmistrza GiM Warta w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY w
miejscowości Zadąbrów Wiatraki
06.12.2017 więcej
Burmistrz Gminy i Miasta Warta ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
położonej w obrębie Ostrów Warcki, stanowiącej własność
Gminy i Miasta Warta, objętej księgą wieczystą nr
SR1S/00042066/0, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem
działki: 1064/1 o pow. 1,2483 ha
05.12.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 8 listopada 2017 roku
dotyczy: decyzji o udzieleniu pozwolenia Gminie i Miastu Warta na
budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w granicach
pasów drogowych drogi krajowej Nr 83 i drogi wojewódzkiej Nr
710
27.11.2017 więcej
Informacja o LI Sesji Rady Gminy i Miasta w Warcie
która odbędzie się w dniu 29.11.2017r. (środa) o godz. 900 w
sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Warcie
23.11.2017 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Warta o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dotyczy: Rozbudowy sieci wodociągowej 110 mm PEHD; (inwestycja
liniowa o dl. ok. 243 m) dla działek nr 97, 96, 82, 79/2, 79/3,
79/8 (droga) obręb Mikołajewice
17.11.2017 więcej
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGÓW USTNYCH NIEOGRANICZONYCH
Przetargi dotyczyły sprzedaży prawa własności nieruchomości
gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Jeziorsko,
składającej się z działek o numerze ewidencyjnym: 871/1,
871/2, 871/3 i 871/4,
16.11.2017 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Warta z dnia 14 listopada 2017 roku
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko
15.11.2017 więcej
Informacja o wyłonieniu wykonawcy robót na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Warta
W dniu 13.11.2017 r. dokonano rozstrzygnięcia ofert na
wyłonienie wykonawcy robót na zadaniu inwestycyjnym pn.
„Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta
Warta
13.11.2017 więcej
Obwieszczenie Burmistrza GiM Warta z dnia 10 listopada 2017 roku
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
13.11.2017 więcej